ГлавнаяРегистрацияВход www.багумян.рф Суббота, 22.06.2024, 19:29
  Course Description Приветствую Вас Гость | RSS

 
 Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

    Головною метою курсу "Text Generation in Business Communication: A Pragmatic Perspective" є ознайомлення студентів з новітніми основами текстопобудови сучасної ділової англійської мови для подальшого практичного опрацювання бізнес-дискурсів з позицій класичних та інноваційних лінгвістичних теорій; формування навичок стратегічного текстового планування; навчання студентів проводити комплексний аналіз поверхневих та глибинних структур тексту як взаємопов’язаних шарів тексту, тестувати отриманий варіант тексту та передбачати особливості його сприйняття відповідним адресатом. Вивчення цієї дисципліни сприятиме розвитку логічного мислення у студентів, що є  необхідним для майбутнього фахівця.   

    Предметом вивчення спецкурсу є зв’язки між одиницями тексту, що формують його цілісність  та зв’язність не лише як  мовної та мовленнєвої структури, але й дозволяють вилучити приховані текстові смисли, що є необхідним для адекватного сприйняття та інтерпретації бізнес-документу.    

    Знання про канони текстопобудови, про складові тексту ділового спілкування, про етапи та процедури його інтерпретації і рівні аналізу становлять важливий компонент підготовки фахівця-філолога, викладача профільних мовних навчальних закладів та факультетів. Виходячи з цього, завданнями курсу є набуття студентами знання про:
- багатоаспектність вивчення тексту як засобу комунікації у професійному бізнесі;
- основні текстові одиниці, структури та текстову когерентність, які встановлюються під час структурно-композиційного, лінгвостилістичного та інтерпретативного текстового аналізу;
- базові методики аналізу тексту, що дозволяють досліджувати текст комплексно: як взаємопов’язані семіотично-мовну та мовно-інформаційну системи;
- базові інтерпретативні методики, що надають можливість встановити відповідну текстову імплікацію.

    У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
проводити попереднє планування акту комунікації залежно від встановлених бізнес-стратегій; планувати та конструювати повідомлення відповідно до обраного типу та форми повідомлення на рівні ситуації, складного синтаксичного цілого, надфразовой єдності, висловлення тощо;
кодувати мовними засобами  необхідну інформацію в "текстовій тканині”, беручи до уваги лінгво-стилістичні та прагматичні особливості тексту;
центрувати інформацію по тексту, що дозволить висвітлювати чи приховувати певні її аспекти;
аналізувати різножанрові тексти та вилучати приховані смисли з метою подальшої їх інтерпретації.          

    Спецкурс базується на опануванні в повному обсязі нормативних курсів стилістики та лексикології англійської мови, курсів теоретичної та практичної граматики англійської мови.
    Спецкурс передбачає складання заліку в формі обговорення визначених програмою теоретичних питань та усного захисту письмового завдання: пояснення особливостей текстопобудови документа та його можливу інтерпретацію.

Назва розділів і тем лекцій, їх зміст; тема, мета, короткий зміст семінарських занять

Тема 1: Вступ. Основні поняття професійного ділового спілкування у світлі теорії інформації. Типи бізнес-документації. Загальні основи текстопобудови. 
Мета вивчення: Ознайомити студентів з  основними принципами професійного ділового спілкування та основами текстопобудови.
Основні проблеми: Інформаційні перешкоди та втрати в діловому спілкуванні, надмірна інформація.
Провідна ідея: Стратегічна спрямованість  професійного ділового спілкування.
Основні поняття теми: Текст, текстові категорії, текстові одиниці, ієрархія текстових рівнів, бізнес-повідомлення.
Зміст: Різновидом сучасної ділової комунікації є різножанрові документи, структура та форма яких певним чином залежить від прагматичного аспекту втіленого в ньому повідомлення. У зв’язку з чим загальні принципи текстопобудови потребують відповідної  переорієнтації. 

Тема 2: Планування зв’язного бізнес-документа: повідомлення та його мовна реалізація на композиційному рівні.
Мета вивчення: Ознайомити магістрантів з  теоріями текстової сегментації та принципами вертикальної текстової зв’язності на рівні абзаців (ситуації, складного синтаксичного цілого, надфразової єдності, висловлення). 
Основні проблеми: Визначення текстових одиниць та встановлення співвідношення між ними. Співвідношення між параметрами тексту та повідомленням, що планується. Оптимізація текстової когерентності.
Провідна ідея: Залежно від визначених бізнес-стратегій обирається рівень майбутньої текстової сегментації та відповідні типи текстових одиниць для подальшого встановлення формально-логічних зв’язків між останніми. Різноманіття типів текстової сегментації пояснюється тим, що текст розглядається як система взаємопов’язаних глибинної та поверхневої структур.   
Основні поняття теми: Текстова сегментація, тема, рема, текстова ситуація, складне синтаксичне ціле, НФЄ, експліцитні та імпліцитні конектори, текстове проектування.
Зміст: Основним етапом текстопобудови є текстове проектування на рівні абзаців. 

Тема 3: Мовні особливості текстопобудови.  Когезія. Методика нанизування.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстовою когезією та принципами встановлення конекторних мовних рядків у реченнях та між ними.
Основні проблеми: Нанизування речень,  складнощі деяких стилістичних прийомів, адекватність інформації та її мовної реалізації.   
Провідна ідея: Техніка мовної реалізації повідомлення визначається його прагматикою, обраними бізнес-стратегіями та суто можливостями мови.
Основні поняття теми: Функціональні та контекстні слова, рівень емфатичності, мовні конектори.
Зміст:   Мовне кодування інформації може здійснюватися лінійно, поступово пов’язуються члени речення та попереднє речення з наступним.

Тема 4: Теорія текстового центрування. Прагматичні стилі. Інформаційний розподіл.
Мета вивчення: Навчити студентів розташовувати текстові одиниці залежно від їх інформаційного навантаження та прагматичного аспекту тексту, що будується.
Основні проблеми: Недостатня чітка визначеність поняття "інформаційна навантаженість”. 
Провідна ідея: Кожна текстова позиція має певну інформаційну вагу, що необхідно враховувати під час текстопроектування та безпосередньо текстопобудови.
 Основні поняття теми: Текстове центрування, ядерний та периферійний елемент, лівосторонній/правосторонній зв’язок,  прагматичний стиль.
Зміст: Вертикальна та горизонтальна (глибинна та поверхова) структури тексту повинні бути скоригованими відповідно принципів інформаційного центрування, що надасть змогу висвітлювати чи приховувати певну текстову інформацію.

Тема 5: Повідомлення-прохання: структурно-композиційний та лінгвостилістичний аналіз, текстова імплікація.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстами документів цього жанру та спільно провести аналіз обраного матеріалу для подальшого використання отриманих результатів під час самостійної їх текстопобудови.
Основні проблеми: Різноманітність текстів цього жанру та можливість різної інтерпретації тексту.
Провідна ідея: Інформація повинна кодуватися стисло та доступно (KISS -  Keep It Short and Simple).  
Основні поняття теми: Формальні та мовні засоби привертання уваги, об’єктивність, пряме/непряме прохання, тематична ієрархія.
Зміст: Для даного типу текстів характерними є наступні ознаки:  наявність увічливих форм прохання, ознак конфіденційності, необхідна деталізація, використання пунктуаційних знаків як засобу прояви ввічливості та поваги адресата. 

  
Тема 6: Позитивні повідомлення: структурно-композиційний та лінгвоcтилістичний аналіз, текстова імплікація.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстами документів цього жанру та спільно провести аналіз обраного матеріалу.
Основні проблеми: Різноманітність текстів цього жанру та можливість різної інтерпретації тексту. 
Провідна ідея: Дзеркальне відображення інформації у повідомленні-відповіді. 
Основні поняття теми: Негативна інформація у  позитивному контексті. 
Зміст: Загальна позитивна інформація передує схваленню; головним є прийом наведення прикладів та порівняння; основний принцип інформаційної презентації - "Remember us”.

Тема 7: Негативні повідомлення: структурно-композиційний та лінгвостилістичний аналіз, текстова імплікація.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстами документів цього жанру та спільно провести аналіз обраного матеріалу.
Основні проблеми: Різноманітність текстів цього жанру та можливість різної інтерпретації тексту.
Провідна ідея: Негативна інформація не повинна спричинити подальші ускладнення між автором та адресатом.
Основні поняття теми: Непряме планування, пряме/непряме повідомлення, мотивованість невдачі,    інформаційний буфер, адресатний зсув, реемфатизація головної ідеї.
Зміст: Негативне повідомлення завжди починається позитивно; негативне повідомлення повинно надавати інформацію про подальші кроки щодо вирішення проблеми у непрямій формі; під час мовного кодування інформації уникають виразів з негативним значенням, вибаченням;    індивідуалізації;  спостерігається мінімізація кліше, але вживається нейтрально-офіційна лексика.

Тема 8: Повідомлення-переконання: структурно-композиційний та лінгвостилістичний аналіз, текстова імплікація.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстами документів цього жанру та спільно провести аналіз обраного матеріалу.
Основні проблеми: Різноманітність текстів цього жанру та можливість різної інтерпретації тексту.
Провідна ідея: Головна мета повідомлення – привернути увагу, зацікавити адресата та зацікавити його в подальшої співпраці (AIDA – attention, interest, desire, action). 
Основні поняття теми: Часові перспективи, техніка переконання, мотивація необхідності зміни, офіційна емотивність, деемфатизація, персоналізація.
Зміст: Початок повідомлення вміщує загальновідому інформацію; логічна структура повідомлення відбивається в тематичній сегментації тексту, представлення кожної ідеї завершується стислим висновком; бажане використання заголовків, підзаголовків, різноманітної нумерації; вживання емотивної лексики,  тощо. 

Тема 9: Доповідь та пропозиція: структурно-композиційний та лінгвостилістичний аналіз, текстова імплікація.
Мета вивчення: Ознайомити студентів з текстами документів цього жанру та спільно провести аналіз обраного матеріалу.
Основні проблеми: Різноманітність текстів цього жанру та можливість різної інтерпретації тексту.
Провідна ідея: Вибір текстового формату та його наповнення визначається потребами адресата.
Основні поняття теми: Фактологічність, об’єктивність, передтекстова компіляція.
Зміст: Повідомлення вміщує попередню інформацію та її аналіз, статистичні данні, мотивацію. Прийоми пояснення та спрощення. Шість основних типів доповідей. Невербальні допоміжні форми комунікації.

Тема 10: Усна форма ділової комунікації: планування та текстопобудова виступу/ презентації. Деякі особливості прагматичного аспекту усного ділового спілкування та їх мовне відображення.  
Мета вивчення: Ознайомити студентів з основними типами та характеристиками усної форми ділового спілкування.  
Основні проблеми: Лінгвістичні та екстралінгвістичні перешкоди сприйняття та передачі інформації
Провідна ідея: Передбачливість (TBS – Think Before Speak). 
Основні поняття теми: Інтерактивне спілкування, комунікативна стратегія. 
Зміст: Під час текстопобудови усної доповіді необхідно враховувати п’ять рівнів текстосприйняття: ідентифікація смислу, інтерпретація, оцінювання, запам’ятовування та реагування. Вісім типів усного ділового спілкування.


ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТА

Репродуктивний рівень
1. Провести аналіз англомових текстів документів за методикою актуального членування.  Порівняти отримані результати , надати необхідні  пояснення  розбіжностям.
2. Побудувати та порівняти схеми нанизування в англомовних текстах документів.
3. Прокоментувати приклади відхилень граматичних конструкцій у  наданих англомовних текстах документів.  

Творчий  рівень
1.  Знайдіть та проаналізуйте тексти з нетиповими мовними структурами, поясніть їх цільове призначення  у документі.
2. Порівняйте форми когезії в обраних англомовних текстах документів, встановіть основні лінгво-стилістичні засоби побудови встановлених когезійних зв’язків.

Інноваційний рівень
Побудуйте текст офіційного повідомлення, враховуючи можливі стратегії майбутніх ділових партнерів. Поясніть вибір мовних засобів вербалізації наданої інформації.


Практичне завдання:

1. Give one example of organizational text characteristics contribute to a positive communication climate.
2. Suppose that end-of-term frustrations have produced this letter to Professor Anne Brewer from a student who feels he should have received a B in his accounting class. If this letter were recast into three or four clear sentences the teacher might be more receptive to the student’s argument. Rewrite the letter to show how you would improve it. 

Орієнтовні питання та завдання до заліку

- основні принципи текстопобудови документів у сучасному бізнесі;
- текстова когерентність у англомовному бізнес-дискурсі;
- засоби когезії в сучасних англомовних документах;
- методика нанизування: переваги та недоліки;
- теорія текстового центрування. Інформаційний розподіл у бізнес-дискурсі;
- повідомлення-прохання: формально-структурні та лінгвостилістичні особливості;
- негативні повідомлення: формально-структурні та лінгвостилістичні особливості;
- позитивні повідомлення: формально-структурні та лінгвостилістичні особливості;
- усна форма комунікації в сучасному бізнесі.   


 
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Июнь 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив записей

 

Copyright MyCorp © 2024