ГлавнаяРегистрацияВход www.багумян.рф Понедельник, 15.07.2024, 07:30
  Навчальна програма курсу "Генеративна граматика" Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

    Об'єктом вивчення дисципліни є: основні напрямки розвитку, теорії і методи генеративної граматики.
    Основна мета вивчення курсу „Генеративна граматика” – підготовка студентів до свідомого оволодіння теоріями та методами зв’язку глибинних і поверхневих структур тексту через відповідні семантико-синтаксичні їх трансформації.
 У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен вміти визначати структуру мовної форми та її глибинного відображення, правила семантико-синтаксичних трансформацій та їх обмеження, перетворювати обмеження у формальні принципи, встановлювати структурні пріоритети та їх симетричність/асиметричність, а також:
 дібрати масиви й організувати вибірки для проведення дослідження структури мовних явищ;
 визначити методи дослідження;
 використати наявні програми для автоматизації отримання даних;
 укласти алгоритм;
 здійснити лінгвістичний аналіз результатів дослідження.

    Завданнями навчальної дисципліни є формування знань відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця. Основне завдання курсу – ознайомити студентів з основними напрямами розвитку й методами генеративної граматики, розвинути вміння свідомо підходити до аналізу структури мовних явищ.

    У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні основи проведення трансформаційного аналізу тексту, а саме:
1) Стандартну поширену теорію інтерпретивізму,  2) Теорію принципів та параметрів; 3) Теорію керування та зв’язування; 4) Теорію відмінків тощо.

    Предметом вивчення "Генеративної граматики” є: правила та механізми семантико-синтаксичних трансформацій у англомовному та україномовному текстах.

    Змістовні модулі: Основні напрямки розвитку генеративної граматики. Теорії та методи дослідження синтаксису, семантики у генеративній граматиці.

    Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – Структурної лінгвістики, Лінгвістики тексту,  Комп’ютерного семантичного аналізу, передує написанню бакалаврської роботи зі спеціальності.

Назви лекцій, їх зміст (мета вивчення, провідна ідея, основні проблеми, ключові поняття), тема, мета, короткий зміст практичних та семінарських занять

Лекція 1. Етапи історичного розвитку генеративної граматики.
Мета: ознайомлення студентів з основними етапами виникнення та подальшого розвитку теорії генеративної граматики як альтернативи американського дескриптивізму.
Провідна ідея: головним механізмом ранньої генеративної граматики є "трансформації”, завдяки яким відбувається зв’язок між глибинним та поверхневим структурами тексту. 
Основні проблеми: Заміна поняття "трансформація” поняттями "принципи та параметри” (Principles and Parameters).
Ключові поняття: глибинна структура (Deep Structure), поверхнева структура (Surface Structure), структура складових (Phrase Structure), комплементатор.

Семінар 1.
Етапи історичного розвитку генеративної граматики.
Мета і короткий зміст: закріпити лекційний матеріал, акцентуючи увагу на типах синтаксичних трансформацій, що пов’язують одну глибинну структуру з декількома поверхневими.

Лекція 2. "Синтаксичні структури” Н.Хомського та їх граматичні обмеження.
Мета: ознайомлення студентів з типами синтаксичних структур, моделями генеративних граматик, "Стандартною теорією” (Standard Theory) Н.Хомського, універсальними синтаксичними обмеженнями.
Провідна ідея: будь яке висловлювання є похідним від глибинної структури, яка будується за правилами структури складових (phrase-structure rules).
Основні проблеми:
правила структури складових дозволяють побудувати нескінченну кількість синтаксичних фраз (груп) та речень, але число правил є встановленим.
Ключові поняття: структурний опис (Structural Description), структурна зміна (Structural Change), питальна трансформація, структурна (синтаксична) багатозначність (Structural Ambiguity).

Семінар 2. Синтаксичні структури Н.Хомського та їх граматичні обмеження. 
Мета та короткий зміст: закріпити лекційний матеріал, акцентуючи увагу студентів на типах синтаксичних трансформацій в англійській мові.

Лекція 3. Теорії вільного порядку слів. Структури переміщування та їх синтаксичне тестування.
Мета: ознайомити студентів з теорією керування та зв’язування (Government-Binding Theory), теорією категоріального переміщення у реченні. Розглянути синтаксичні тести на А- та А’-трансформацію.
Провідна ідея:  для опису порядку слів у будь-якій мові можна використовувати єдиний механізм, що базується на α-переміщенні.
Основні проблеми: структурні властивості скремблінгу, інтерпретація отриманих результатів синтаксичних тестів.
Ключові поняття: α-переміщення (Move α), cкремблінг, відмінкове маркування (Case-marking), зв’язуюча категорія (Binding Category).

Семінар 3. Теорії вільного порядку слів. Структури переміщування та їх синтаксичне тестування.
Мета та короткий зміст:  закріпити лекційний матеріал, акцентуючи увагу студентів на розходженнях між скремблінгом та стандартними типами переміщень у реченні.   

Лекція 4. Теорії відмінків і дієслівної категорії виду Л.Беббі. Теорія темпоральних ланцюжків Ж.Герона. Гіпотеза С.Френкса.
Мета: формування уявлення про основні положення теорій відмінків та виду. 
Провідна ідея: вдосконалення існуючої теорії відмінків.
Основні проблеми: визначення статусу синтаксичних  конструкцій.
Ключові поняття: відмінковий фільтр (Case Filter), абстрактний відмінок (Abstract Case), тета-роль (Theta-role), тета-критерій, семантичний відмінок (Semantic Case).

Семінар 4.
Теорії відмінків і дієсловної категорії виду Л.Беббі. Теорія темпоральних ланцюжків Ж.Герона. Гіпотеза С.Френкса.
Мета і короткий зміст: закріпити лекційний матеріал, акцентуючи увагу на граматичних ознаках слів у реченні, які отримують експліцитне представлення.

Лекція 5. Формальна семантика в аспекті генеративної граматики. Метод Льюіса-Кратцера. 
Мета: ознайомити студентів з семантичною формальною теорією, що вивчає зв’язок між граматичною формою мовних структур та їх логічною інтерпретацією.   
Провідна ідея: синтаксичні категорії є одиницями семантичної інтерпретації.
Основні проблеми: семантичні структури визначаються на абстрактному синтаксичному рівні логічної форми (Logical Form).
Ключові поняття: приховані синтаксичні переміщення, референція, логічний наслідок, ядерна сфера.

Семінар 5. Формальна семантика в аспекті генеративної граматики. Метод Льюіса-Кратцера. 
Мета та короткий зміст: закріпити лекційний матеріал, акцентуючи увагу студентів на аналізі значення анафори, умовних кванторів, модальних слів тощо.


ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Репродуктивний рівень
1. Ознайомтеся з працею Н.В. Исакадзе и И.М.Кобозевой „Генеративная грамматика и русистика: проблемы падежа и вида”. Питання для опрацювання:
1) У чому полягає принцип "Відмінкового фільтру”?
3) Чи є універсальною "Теорія відмінку”? 
2. Прочитайте пояснення Л.Хегемана (Haegeman, L., Introduction to Goverment and Binding Theory. Oxford UK, Cambridge USA: Blackwell, 1994. – P.52-59.) щодо Принципа пустої категорії (ППК):
1) Надайте визначення ППК?
2) На якому понятті базується ППК?

Творчий  рівень.
1. Встановіть та порівняйте граматико-семантичні принципи трансформацій  у  англійському та українському реченнях:
a) John bought me a present . – Джон купив мені подарунок.
b)  John bought myself a present. – Джон купив мені подарунок.
2. Визначте структурний приоритет складових у реченні та побудуйте його відповіну модель:
They criticize each other .
 
Інноваційний рівень.
Проаналізуйте характер переміщення за  допомогою наступних тестів:
- зв’язування анафоров (anaphora binding);
- слабкий перехрест (operator-variable binding);
- зв’язування займенника оператором (disjunctive reference/ Principle C Reconstruction effects);
- ліцензування пропусків (licensing of parasitic gaps).


Орієнтовні питання та завдання до заліку
Питання:
1. Основні етапи розвитку генеративної граматики та їх загальні характеристики.
2. "Синтаксичні структури” Н. Хомського: основні поняття та моделі формального опису мови.
3. Поширена стандартна теорія (Extended Standard Theory): правила семантичного компоненту мови.
4. Дисертація Росса та перші обмеження трансформацій.
5. Модульний підхід у вивченні мови.
6. Теорія керування і зв’язування.
7. Теорія переміщення та керування.
8. Принцип "пустої категорії”.
9. Інтерфейси: фонетична та логічна форми.
10. Обмеження на трансформації Н.Хомського в 1970-их роках.
11. Перші спроби типологічних досліджень.
12. Дослідження обмежень на синтаксичні переміщення в 1980-90-х роках.
13. Проблема "прихованих” переміщень.
14. Скремблінг як один з видів переміщення.
15. Синтаксичні тести на А-та А’-переміщення.
16. Семантика скремблінгу та мінімалістська ідея економії.
17. Відмінкова теорія Л.Беббі.
18. Гіпотеза С.Френкса.
19. Модифікація Теорії темпоральних ланцюжків Ж.Герона й Т.Хукстри.
20. Основні проблеми формальної семантики в аспекті генеративної граматики.


Зразок залікового білету
1. Принцип "пустої категорії” у генеративній граматиці.
2. Відмінкова теорія Л.Беббі.
3. Задача. Сформулюйте трансформаційні правила та відповідні їх обмеження, що використовуються під час текстового аналізу. Надайте інтерпретацію набутим результатам (фрагмент тексту надається).
 
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


1. Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. / Под ред. А.А. Кибрика, И.М.Кобозевой, И.А. Секериной. – М.: УРСС, 2002.
2. Хомский Н. Синтаксические структуры //  Новое в лингвистике: Сб. - Вып. 2. – М.:Изд-во ин. лит., 1962.
3. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М.: Изд-во МГУ, 1972.
4. Сhomsky N. Lectures on Government and Binding. -  Dordrecht: Foris, 1981.
5. Chomsky N. Language and Mind. – N.Y.: Harcourt Brace, 1998.
6. Jackendoff R.S. X-Bar Syntax. A Study of Phrase Structure. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1977. 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Бэбби Л. О нестандартных стратегиях приписывания падежа. // Вопросы языкознания, №2. – С. 43-74.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. / Под ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. 
3. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. – М.: Наука, 1995.
4. Секерина И.А. Модели синтаксического анализа предложения в процессе понимания: Обзор американских психологических теорий. // Реферативный журнал. Социальные и гуманитарные науки. – Серия 6: Языкознание. – С. 16-48.
5. Chomsky N. Current Issues of Linguistic Theory. – Hugue: Mouton, 1964.
6. Chomsky N. Barries. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1986.
7. Gorrel P. Structural Relations in the Grammar and the Parser. – Folia Linguistica, 1994. 
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Июль 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архив записей

 

Copyright MyCorp © 2024