ГлавнаяРегистрацияВход www.багумян.рф Понедельник, 15.07.2024, 07:19
  Навчальна програма курсу "Лінгвістика тексту" Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

    Комп'ютерне моделювання мови передбачає опрацювання різноманітних текстів та подальшого їх представлення у вигляді відповідних моделей. Для конструювання моделей передбачається встановлення формальних ознак як самого тексту, так і його складників, а також визначення типів зв’язків між останніми. Призначення дисципліни "Лінгвістики тексту" полягає  саме у виявленні та подальшому аналізі структурних характеристик різностильових англомовних та україномовних текстів з метою побудови їх відповідних алгоритмів.
    Об'єктом вивчення дисципліни є: англомовні та українські сучасні тексти, переважно, наукового, публіцистичного та офіційно-ділового стилів.
    Мета: навчити студентів проводити формальний аналіз текстів та алгоритмізувати отримані дані про текстову структуру.
    У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
 розглядати тексти з позицій класичних та інноваційних лінгвістичних теорій формального аналізу та встановлювати структуру та складники тексту;
 визначати основні текстові категорії за формальними  ознаками;
 проводити аналіз тексту за методиками актуального членування та надфразового моделювання;
 встановлювати та аналізувати показники зв’язності тексту;
 пояснювати функції пунктуаційних засобів  зв’язності тексту;
 розрізняти типи відхилень лінгвістичних конструкцій у тексті;
 розуміти сфери можливого використання набутих знань щодо формального аналізу тексту.

Завданнями навчальної дисципліни є формування знань відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
 теоретичні передумови текстової алгоритмізації;
 основні та допоміжні методи текстового членування;
 формальні характеристики одиниць тексту;
 формальні ознаки текстових категорій;
 формальні ознаки мовних конекторів тексту;

При вивченні  навчальної дисципліни звертається увага на:
1. Ознайомлення студентів з основами загальної теорії тексту, необхідної для розв‘язання теоретичних і практичних задач, пов‘язаних з формальною лінгвістикою тексту.
2. Розвиток логічного мислення та обґрунтування встановлення зв’язків між складниками тексту.
3. Здобуття навичок дослідження різножанрових англомовних та українських текстів за різними методиками та уміння алгоритмізувати отримані результати.
4. Формування навичок самостійного вивчення учбової літератури.
5. Застосуванню отриманих знань для розв‘язання прикладних задач із використанням комп’ютерної техніки.
    Предметом "Лінгвістики тексту” є: а) методи членування тексту; б) вивчення основ формального аналізу тексту; в) формальні ознаки складників тексту.
    Змістовні модулі: Передумови текстової алгоритмізації. Текстова алгоритмізація.
    Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – Основи структурної лінгвістики, Формально-граматичний аналіз тексту; передує вивченню – Автоматизовані системи реферування тексту.

Назви модулів, тем, лекцій, їх зміст (мета вивчення, провідна ідея, основні проблеми, ключові поняття), тема, мета, короткий зміст практичних семінарських занять

Лекція 1. Вступ
Мета: дати основні відомо-сті про навчальну дисципліну, порядок її вивчення, ознайомити з типами текстів
Основні поняття: актуальність, об’єкт, предмет, мета й завдання вивчення дисципліни

Лекція 2. Основні теорії встановлення структури тексту
Мета: представити традиційні та нові підходи до встановлення структури тексту
Основні поняття: параметр алгоритмізації, параметр цілісності/ зв’язності тексту, функціональний параметр.

Лекція 3. Одиниці тексту, категорії тексту
Мета: ознайомити з різними підходами до текстового членування, видами одиниць тексту; ввести поняття про текстові категорії та їх формальні ознаки  Основні поняття: НФЄ, цілісність, завершеність, розгорнутість та по-слідовність  тексту.

Лекція 4-5. Актуальне членування тексту
Мета: ознайомити з методикою тема-рематичного членування тексту
Основні поняття: тема, рема, прямий/зворотній порядок членування, переміщення та окреслення теми

Лекція 6-7. Синтактико-парадигматична структура тексту. Надфразове моделювання
Мета: ознайомити з мето-дикою "нанизування” при  дослідженні зв’язного тексту. 
Основні поняття: граф, канонічні кущі, канонічний підграф.

Лекція 8. Показники зв’язності те-ксту. Пунктуаційні засоби
Мета: представити форма-льні засоби мовних торів тексту, пояснити спосіб формування конекторних рядів 
Основні поняття: конектор, когезія, дериваційний та парадигматичні повтори

Лекція 9. Відхилення від типових лінгвістичних конструкцій в тексті
Мета: продемонструвати приклади відхилень від встановлених типів конструкцій у текстах та порівняти їх з типовими конструкціями   
Основні поняття: спрощені, неповні конструкції, зв’язний текст без нанизування

Лекція 10. Використання особливостей зв’язного тексту для вирішення завдань прикладної лінгвістики
Мета: окреслити основні сфери практичного використання набутих знань про структуру тексту.  
Основні поняття: перекодування мовної інформації, переклад, анотування та реферування


Практичне заняття 1. Аналіз текстів: встановлення структурних одиниць тексту та виявлення формальних характеристик текстових категорій
Мета: дати практичні навички аналізу текстів
Зміст: побудувати парадигму формальних характеристик одиниць тексту та його категорій

Практичне заняття 2. Визначення типів зв’язку у складників тексту
 Мета: розвити практичні навички встановлення зв’язків елементів тексту
Зміст: типологізація текс-тових зв’язків 

Практичне заняття 3. Встановлення відхилень від типових конструкцій  у текстах
Мета: навчити визначати та аналізувати  нетипові конструкції у тексті
Зміст: класифікація текс-тових відхилень

Практичне заняття 4. Опрацювання формально-го апарату моделювання тексту
Мета: вдосконалювати навички аналізу текстів за до-помогою вивчених методик
Зміст: підготовка до побудови алгоритму членування тексту

Практичне заняття 5. Побудова алгоритму формального аналізу тексту Мета: набути практичних навичок побудови алгорит-му
Зміст: алгоритм формального аналізу тексту


ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТА

Репродуктивний рівень
1. Провести аналіз англомовних та україномовних текстів за методикою актуального членування.  Порівняти отримані результати.
2. Побудувати та порівняти схеми нанизування в англомовних та україномовних текстах.
3. Проаналізувати приклади відхилень конструкцій у  текстах наукового, офіційно-ділового та публіцистичного стилів сучасної англійської мови.  

Творчий  рівень.
1.  Знайдіть та проаналізуйте тексти з нетиповими лексико-синтаксичними конструкціями.
2. Порівняйте форми когезії в обраних англомовних та українських текстах.

Інноваційний рівень.
Побудуйте алгоритми формального аналізу різножанрових англомовних та українських текстів.

Орієнтовні питання та завдання до заліку
Питання:
1. Формальна лінгвістика тексту: предмет та завдання науки.
2. Методологічні основи формальної лінгвістики тексту.
3. Прикладне значення формальної лінгвістики тексту.
4. Базові поняття лінгвістики тексту.
5. Визначення тексту. Проблема класифікації та типології текстів.
6. Загальні  підходи до вивчення зв’язного тексту.
7. Основні категорії тексту та їх формальні ознаки.
8. Типи членування тексту.
9. Основні одиниці тексту та їх характеристики.
10. Актуальне членування тексту. Прямий і зворотній порядок одиниць.
11. Основні типи текстових тема-рематичних структур.
12. Поняття текстової домінанти. Засоби актуалізації домінанти. Типи рематичних домінант.
13. Формально-ситуативне членування тексту.
14. Типологія текстоутворюючих зв’язків.
15. Типи зв’язків між частинами абзацу. Нанизування.
16. Правила розбиття графа на підграфи. Поняття канонічного куща.
17. Ієрархія зв’язків у структурі тексту. Елементарні схеми нанизування.
18. Схеми нанизування у різностильових текстах. Семантичне та синтаксичне зчеплення.
19. Зв’язний текст без нанизування.
20. Проблема формування конекторних рядів тексту. Типи та види повторів.
21. Текстоутворюючі граматичні зв’язки. Типи паралелізму.
22. Пунктуаційні засоби організації тексту.
23. Відхилення у структурній організації тексту.
24. Основні підходи щодо моделювання формальної структури тексту.
25. Логічне моделювання тексту. Понятійна та семантична мережі.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / Под ред. Ф.М.Березина, Н.А.Слюсарева, Н.Н.Трошина. – М.: Наука, 1982.
2. Методы автоматического анализа и синтеза текста. – Минск: Вышэйшая школа, 1985.
3. Севбо И.П. Структура связного текста и автоматизация реферирования. – М.: Наука, 1969.
4. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. – М.: Едиториал УРСС, 2002. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Андреева Е.С. Диалектика текста: понятийная сеть как логическая основа естественного языка. – М.: МАКС Пресс, 2002.
2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анали-за. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Едиториал УРСС, 2005.
4. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях / Под ред. Т.А.Грязнухина, Н.П.Дарчук, Н.Ф.Клименко и др.; Отв.ред. В.И.Перебейнос. – К.: Наук.думка, 1990.
5. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. – М.: Едиториал УРСС, 2002.
6. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей/ Под ред. И.А.Василенко. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
7. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой, И.А. Секериной. – М.: Едиториал УРСС, 2002.
8. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Едиториал УРСС, 2005.
9. Стилистический энциклопедический словарь русского языка/ Под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта, Наука. – 2006. 
10. Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М.: Едиториал Урсс, 1986. 
 
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Июль 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архив записей

 

Copyright MyCorp © 2024