ГлавнаяРегистрацияВход www.багумян.рф Четверг, 01.10.2020, 10:51
  Каталог статей Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Мои статьи

ЛІНГВОТЕКСТОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
ЛІНГВОТЕКСТОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
(на матеріалі сучасних
різностильових англомовних текстів)


Багумян О.В.

  Дана стаття присвячена феномену соціального програмування за допомогою різностильових текстів. У статті визначаються основні форми і типи соціального програмування як в історичному розвитку, так і в даний час; зіставляються сучасні англомовні тексти різних стилів, що забезпечують той чи інший тип програмування.   
   The article focuses on the phenomenon of "social programming” realized through texts of different styles. The main forms and types of social programming viewed from historical and current perspectives of their textual realization are determined. Modern English texts of different styles are being compared in terms of types and forms of social textual programming they provide.      

    Виникнення кібернетики в середині ХХ сторіччя певним чином відбилося на характері лінгвістичних досліджень тексту: спочатку  ученими  здійснювались спроби опрацювання текстів за допомогою ЕОМ шляхом пошуків відповідної математичної моделі представлення інформації, втіленої в тексті (Использование … 1990: 26-27). З появою когнітивної лінгвістики, в центрі уваги якої знаходиться мова як "загальний когнітивний механізм, як інструмент – система знаків, що відіграють роль у репрезентації (кодуванні) і трансформуванні інформації” (Краткий … 1997: 53), першочерговим виявився концептуальний аналіз текстової інформації. Концептуальний аналіз дозволяє враховувати як порядок елементів семантичних компонентів і зв'язку між ними (Wierzbicka 1985: 53), так і упорядковувати інформацію про світ (Кубрякова 1991: 85), через її представлення у вигляді різних концептуальних моделей (Жаботинская 1997: 13). У даному ракурсі дослідження тексту з'явився доступ не тільки до розкриття особливостей психіки людини, але й до визначення можливості впливу на її свідомість (Harman 1988: 259), у тому числі і за допомогою текстів, тобто можливість текстового програмування світогляду особистості і її поведінки (Социализация … 2002: 3-5).
    Останнім часом поняття "програмування” стало вживатися синонімічно до поняття "соціалізація” (Смелзер 1994: 114), що означає процес "засвоєння індивідуумом елементів культури, соціальних норм і цінностей, на базі яких формуються соціально значимі риси особистості” (Павличенко 2000: 129). Пізніше виник термін "соціальне програмування”, яким позначається певний вплив на людину, насамперед за допомогою мови, у формі різних текстів, для формування її як повноцінного члена соціуму (Social … 2002: 2).
  Соціальне програмування виступає інструментом соціального захисту населення, зокрема громадян США. Здійснюваний в Америці соціальний захист – це низка соціальних програм, спрямованих на надання необхідної матеріальної допомоги, соціо-побутових послуг громадянам цієї держави у випадку їхньої нездатності через різні причини (старість, неповноліття, догляд за  дитиною/ інвалідом, хвороба, смерть) вести трудову діяльність з метою самозабезпечення і/чи догляду за опікуваними (SASI 1999: 8).
    Форми соціального текстового програмування визначаються низкою факторів, одним із яких є функціональний стиль з властивою йому "визначеною цільовою спрямованістю і наявністю мовних засобів, для яких типовими є  спеціальний їх добір і обробка” (Разинкина 1989: 174).
  Актуальність даної статті полягає саме у зверненні до питання про соціальне програмування шляхом використання текстів різних стилів та через їх співвідношення з різностильовими текстами. Зазначена мета, яка полягає у виявленні основних форм і типів соціального програмування як в історичному розвитку, так і в даний час, досягається шляхом аналізу специфіки соціального програмування на сучасному етапі у спільних за тематикою англомовних текстів юридичного, публіцистичного і художнього стилів, де висвітлюється проблема соціального захисту населення США. У цих текстах вичленується певна текстова ситуація "соціальний захист незахищених верств населення”, яка може бути змодельована у вигляді відповідного мегафрейму, вариативність якого залежить  від виявів форм та типів соціального програмування.
  Соціальне програмування існувало в різних своїх формах і типах протягом декількох століть розвитку суспільства, про що свідчать тексти різних жанрів. Дослідження еволюції жанрів засвідчує наступні етапи становлення соціального програмування, здійснюваного за допомогою текстів: етап описового представлення інформації про вигадане буття; етап настанов щодо життєдіяльності людей у суспільстві; етап пояснення наявних та/чи ймовірних форм співіснування громадян; етап підсвідомого впливу на людину на тлі описово-регулятивного чи пояснювального інформування населення.
    На етапі описового представлення інформації утопічні ідеї, які мали узагальнений характер і були представлені у формі епосу, що зароджується: легенд про "золоте століття”, казок, сказань про міфічних героїв, незвичайних уявних пригод і подорожей у заморські країни, де панували розкіш, достаток, круглорічне процвітання (Галич 2001: 251). В античності, і особливо в епоху Відродження, для яких характерний настановчий характер текстового подання інформації, майбутнє пов'язувалося з уявними ідеальними державами, які очолюють філософи, що керують суспільством, у той час як воїни і тим більше селяни, торгівці, ремісники "за своєю душевною природою” потребують керівництва з боку мудреців (Философия … 1996: 45).
    Настановчий етап соціального програмування пов’язується із запровадженням офіційно-ділового стилю, до якого в англійському суспільстві належать найдревніші писемні пам'ятки, зокрема грамоти, що датуються VII сторіччям, наприклад, закони Етельберта, короля Кента (Мeitland 1921: 146-201). "Найдавніші згадки про грамоти знаходимо в "Жизни епископа Уилфрида”, що датується періодом між 671 і 673 рр.” (Носик 1974: 31). Однак, якщо ранні грамоти існували лише як церковний документ, що декларує соціально-економічні контакти, які відбуваються між людьми, то вже в VIII ст. вони служать інструментом світського спілкування (ibid.), систематизованим видом суспільного мислення, одним із різновидів прескриптивної подачі правил співіснування громадян.     
    Наступний етап соціального програмування пов’язується із появою жанрів, які характеризуються підсвідомим інформуванням людей на тлі прескрипції релігійних догм, зокрема жанру проповіді. Жанр проповіді виникає в Х столітті як дидактичний твір публіцистичного типу, зміст якого складають релігійно-догматичні чи релігійно-  моральні теми, а основними функціями  таких текстів виступають функція впливу і переконання людини в істинності християнської віри. Впливати на почуття, свідомість і волю людини з метою переконання її в необхідності дотримання норм і правил життя, що проповідуються, формувати в неї певну реакцію поведінки  – цільова настанова даного жанру (Власова 1992: 47-48).
  У середині XIII століття спостерігається зародження роману, яким спочатку називали римовані твори, написані романською чи латинською мовою (Галич 2001: 264).    Зазначений жанр був способом описово-пояснювальної подачі інформації читачеві, надалі цей жанр роману став формою підсвідомого впливу на людину.
  Із середини XIX століття головні проблеми майбутнього пов'язувалися з формуванням у суспільстві соціальних ідеалів і моральних цінностей, що співвідносяться з ними, а також прагненням до їхнього наслідування; мали місце відмова від буржуазного лібералізму і перехід до націонал-патріотизму. Нововведенням соціальної політики того часу було здійснення державою захисту прав і інтересів визначених категорій громадян, насамперед торгівців, – спостерігається зародження форм соціального захисту як інструменту для підтримки економічного балансу суспільства (Философия 1996: 152-180). Про прагнення до економічної стабільності громадян свідчать дослідження Іогана Фіхте ("Замкнутое торговое государство”, 1800), виведена філософська система Фейєрбаха – "нова філософія” і "філософія майбутнього” і т.ін. (ibid.). Цьому періоду еволюції жанрів властивим є сугестивно- прескриптивне інформування людей, що свідчить про домінування підсвідомого типу соціального програмування.
  Базовими формами сучасного соціального програмування є явне чи приховане програмування, що реалізується через настановче, пояснювальне, описове, регулятивне чи підсвідоме програмування. Явна форма програмування є характерною для юридичних текстів, тому що їх основне призначення  – викласти чіткі інструкції здійснюваних дій як окремих осіб, так і суспільних/державних організацій для одержання ними певного результату (Матвєєва 1990: 62).
  Так, у Декларації прав людини (Universal Declaration of Human Rights) і Декларації із захисту жінок та дітей у надзвичайних ситуаціях та військових конфліктах (Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflicts) використовується настановче програмування через подання  інформації про необхідні дії державних чи суспільних структур з метою першочергового захисту зазначених вище категорій американців, наприклад:
  Attacks and bombings on the civilian population, inflicting incalculable suffering, especially on women and children, who are the most vulnerable members of the population, shall be prohibited, and such acts shall be condemned (DPW: 3).
  У розглянутому реченні за допомогою регулятивів "забороняється” (shall be prohibited; shall be condemned) та забезпечується настанова щодо дій, які необхідно здійснити у випадку військової атаки чи бомбардування населення (аttacks and bombings on the civilian population).      У Конвенціях  про політичні права жінок (Convention on the Political Rights of Women) і про запобігання можливих форм дискримінації жінок (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) спостерігаються як пояснювальний, так і настановчий типи програмування соціальних взаємин чоловіків та жінок. Порівняйте:
а) описове програмування:  
  … the term "discrimination against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field..... (DEV: 2).
  У розглянутому фрагменті тексту подається опис поняття дискримінація (discrimination), що налаштовує читача на певне сприйняття наявних у суспільстві форм обмеження прав жінок;
б) настановче програмування:  
  To embody the principle of the equality of men and women…
To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women …
  To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women …
(DEV: 3).
  У подальшому тексті Декларації  за допомогою інфінітивів to embody, to adopt, to repeal приписується необхідність виконання передбачуваних дій у випадку дискримінації жінок.
  У програмах із соціального захисту в США, які регулюють надання соціальної допомоги пенсіонерам  (Social Security Retirement Benifits), ВІЧ-інфікованим людям (Benefits For People With HIV Infection) та інвалідам (If you are Blind How We can help) спостерігаються вияви як пояснювального, так і настановчого типів програмування, наприклад:
а) пояснювальне програмування:  Social Security is based on a simple concept. When you work, you pay taxes into the system, and shall be condemned receive monthly benefits that are based on your earnings. And, your survivors collect benefits when you die (SAWY: 4).
  У розглянутому  фрагменті юридичного тексту пояснюється поняття соціальний захист (Social Security), через роз’яснення умов (pay taxes into the system) і способів одержання соціальної допомоги (receive monthly benefits that are based on your earnings);
б) настановче програмування:  Your first, and most continuing, link with Social Security is your number. You‘ll need your Social Security number to get a job and to pay taxes. Without it you won’t be able to pay into the Social Security program, and you won’t be able to collect Social Security benefits (SASI: 3).
  У даному прикладі формулюються вимоги (need your Social Security number)  – наявність ідентифікаційного номеру – до надання в майбутньому необхідного соціального захисту.
  Приховану форму текстового програмування на сучасному етапі розвитку суспільства забезпечують художні та публіцистичні тексти. Для публіцистичних текстів, здатних надзвичайно динамічно змінювати ставлення громадян до будь-яких соціальних проблем (Майданова 1987: 59), трансформувати сформовані в людей стереотипи і думки, "фільтруючи” й "висвітлюючи” подану інформацію (Сорокин 1985: 16-45), характерним є описове подання інформації про фрагменти дійсності, що спостерігаються, наприклад:
  It also suggests that some of the government’s spending on dying patients, that merely prolongs suffering – now accounting for nearly one-third of all costs in Medicare, the U.S. insurance system for the elderly – is simply not needed (BMRH: 33).
  У розглянутому фрагменті публіцистичного тексту описуються дії уряду, які полягають у фінансуванні здійснюваних заходів щодо надання допомоги безнадійно хворим (the government’s spending on dying patients). Такі дії уряду на практиці лише подовжують  страждання пацієнтів (prolongs suffering). Тим самим читацькій аудиторії нав'язується ідея про неприйняття подібного виду допомоги тим, хто її потребує.
  У художніх текстах, націлених на формування навмисно заданих стереотипів поведінки у певній  ситуації (Мамалига 1983: 22), основним типом є підсвідоме програмування, яке спирається на описове чи пояснювальне подання інформації, наприклад:
  "Now that you’ve cured your mysterious patient, what are you whiz kids going to do for an encore?”
  Max explained, "this lymphosarcoma was out of our line anyway. They were just borrowing our mice to test other people’s research. After all, the sign on my door does say "Immunology”, and there’s no shortage of autoimmune diseases to investigate. And of course we still have the ongoing pernicious anemia project”
(SEP: 204).
  Так, при описі експериментальної діяльності медиків у боротьбі з невилікованими хворобами, зокрема раком лімфи (лімфосаркомою) вживається лексика (cured; research; investigate; project), яка зі своїм сукупним значенням навіює надію на можливе в майбутньому зцілення від цієї смертельної недуги. Тим самим забезпечується підсвідоме програмування щодо потенційних результатів лікування.
  Таким чином, під соціальним текстовим програмуванням треба розуміти акт психологічного впливу на людину за допомогою мови у формі різних текстів з метою формування в неї певних соціально-суспільних норм життя. Тип і форма соціального текстового програмування залежать, насамперед, від функціонального стилю тексту, зокрема його цільового призначення. Визначений історичний період часу характеризується наявністю домінуючого жанру як засобу явного чи прихованого програмування через те чи інше подання інформації. Має місце закріплення того чи іншого стилю за конкретним типом соціального програмування. Так, у сучасних англомовних юридичних текстах з проблематики соціального захисту спостерігаються вияви явного настановчого, пояснювального чи регулятивного програмування. Для публіцистичних і художніх текстів характерним є підсвідоме описове чи пояснювальне соціальне програмування.  
     
Література
Власова О.Ф. (1992). Становление и первоначальное развитие публицистического стиля в английском языке (на материале религиозно-дидактической литературы X-XV веков):  Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – Киев.

Галич О.А.
, Назарець В.М. (2001). Теорія літератури. – К.: Либідь.

Жаботинская С.А. (1999). Концeптуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки”. – Черкаси: ЧДУ. – Вип. 11. - С. 12-25.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях (1990) / Отв. ред В.И. Перебейнос. – К.: Наук. думка.

Калюжная В.В. (1982). Стиль англоязычных документов международных организаций. – К.: Наукова думка.

Краткий      словарь      когнитивных         терминов (1996) / Е.С.       Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина / Под ред. Е.С. Кубряковой.  М.: Изд-во МГУ.

Кубрякова Е.С. (1991). Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. – М.: Наука.  – С. 82-137.

Майданова Л.М. (1987). Структура и композиция газетного текста. – Красноярск.

Мамалыга А.И. (1983). Структура газетного текста. К.: Наукова думка.

Матвеева Т.В. (1990). Функциональные стили в аспектах текстовых категорий.  Свердловск: Уральский университет.

Носик С.Г. (1974). Становление и развитие официально-делового функционального стиля в английском языке (на материале древнеанглийского языка): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. – Киев.

Разинкина Н.М. (1989). Функциональная стилистика.  – М.: Высшая школа.

Смелзер Н. (1994). Социология. – М.: Феникс.

Сорокин Ю.А. (1985). Психолингвистические аспекты изучения текста.  – М.: Наука.  

Социализация посредством языка –http://ethnopsyhology.narod.ru/study/socialization/languige.htm

Философия (1996). Часть 1. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.И. Кириллова, С.И. Попова, А.Н. Чумакова. – М.: Юристь.

Harman G. (1988). Cognitive science? // The Making of Cognitive Science. – Chicago: The University of Chicago Press. – P. 258-269.

Social programming: artificial intelligence and artificial emotion –  
http://128.174.194.59/cybercinema/emotions.htm

Meitland F. (1985). Domesday Book and Beyond. Three Essays in the Early History of England. – Cambridge: University Press.

Wierzbicka A. (1985). Lexicography and conceptual analysis. – Ann Arbor: Karoma Publishers Inc.

Джерела ілюстративного матеріалу

DPW: Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict / G.A. res 3318 (XXIX), 29 U.N. GAOR Supp. (No. 31) at 146, U.N. Doc. A/ 9631 (1974).
DEV: Declaration on the Elimination of Violence against Women / G.A. res. 48/ 104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49, 1993.  
SAWY: Social    Security   Administration.  When  You Get Disability Benefits / SSA Publication
№ 05-10153, June 1996.
SASI: Social Security Administration. Supplemental Security Income for the Aged, Blind, and Disabled / SSA Publication № 05-10059, March 1999.
BMRH: Beck M. (2001). Rationing health care // Newsweek.  –  June 27.  – P. 35.
SEP: Segal E. (1988). Prizes. – N.Y.: Bantam Books. – 524 p.
Категория: Мои статьи | Добавил: Helen (08.01.2010)
Просмотров: 1004 | Рейтинг: 4.2/5
 
 
Категории раздела
Мои статьи [8]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

 

Copyright MyCorp © 2020