ГлавнаяРегистрацияВход www.багумян.рф Четверг, 01.10.2020, 10:35
  Каталог статей Приветствую Вас Гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Мои статьи

СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ
 
СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ
У СУЧАСНІЙ ПРИКЛАДНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ:
ЗАГАЛЬНІ НАРИСИ

БАГУМЯН О.В.

    In the article the way of textual analysis from theoretical background of Applied Linguistics is critically assessed. The obtained results of different functional styles studies could be useful for successful selling of Nokia-equipment – that illustrates one possible aspect of linguistic (stylistic) investigation for economists and technical experts.  

    Становлення прикладної лінгвістики як автономної наукової дисципліни відбувалося у 20 рр XX сторіччя, коли  прикладна лінгвістика розглядалася як доповнення мовознавства, у якому розроблялися методи вирішення практичних завдань при вивченні нерідної мови [Кибрик 2002: 261]. У 50 рр XX сторіччя як синоніми терміна "прикладна лінгвістика” вживаються словосполучення "комп'ютерна лінгвістика”, "обчислювальна лінгвістика”, "автоматична лінгвістика” та "інженерна лінгвістика” у зв'язку з розробкою комп'ютерних технологій і появою систем автоматичної обробки інформації [Баранов 2003: 6].   
    Значного впливу зазнала прикладна лінгвістика з боку когнітивної лінгвістики під час виокремлення парадигми наукового знання останньої й уточнення особливостей когнітивного підходу щодо мовних явищ.  Результати досліджень мови з позицій когнітивної науки, яка займається встановленням способів передачі, фіксації та збереження мовної/мовленевої інформації [Кубрякова 1997: 19-20], були запозичені прикладною лінгвістикою: використання концептуального апарата когнітивної лінгвістики дозволило перейти на новий рівень встановлення явищ у семантичних дослідженнях. Пояснення семантики слів здійснюється з урахуванням особливостей сприйняття навколишнього світу людиною та подальшої номінації його об’єктів. Це не тільки збагатило теоретичні основи прикладної лінгвістики, але й розширило діапазон її практичного дослідження [Баранов 2003: 287-288]: медицина [Gunnarsson 1997: 328]; психологія [Skehan 1995: 91-106]; політика [Шейгал 2004: 7-10]; соціологія [Карасик 2002]; культурологія [Красних 2002; Kachru 1995: 171:184]; методика навчання [Brumfit 1995: 27-41] і вивчення мов [Kramsch 1995: 43-56]; техніка [Кейтер 1995]; криміналістика [Coulthard 1995: 229-243] і т.ін.
    Існує думка, що в даний час, у період "інформаційного буму”, гуманітарні науки переживають глибоку кризу, в зв'язку з чим науки про людину започаткують зближення з основними галузями точного знання [Иванов 2004: 10]. Це зближення буде здійснюватися через компресію інформації та буде носити максимально прикладний оптимізуючий характер. Подальшого розвитку набуватимуть нові дисципліни, такі як лінгвістичні аспекти нейро-лінгвістичного програмування [О'Коннор 1998; Плигин 2000], теорія впливу, політична лінгвістика, квантитативна лінгвістика тощо, в основі яких будуть  лежати  наукові здобутки  комп'ютерної, комбінаторної, корпусної, математичної лінгвістик, теорій комп'ютерного моделювання та штучного інтелекту [Корпусна ...2004: 1]. Тоді завдання прикладної лінгвістики буде полягати в оптимізації передачі, фіксації, збереження інформації, а також оптимізації інтелектуальних здібностей людини, пов'язаних з використанням мови [Кибрик 2002: 262].
    Об'єктом дослідження прикладної лінгвістики, яка б галузь не розглядалася, є текст/дискурс чи його складові у різних його формах. Наприклад, у комп'ютерній лінгвістиці вивчається феномен "гіпертексту” як різноманітність текстів з відношеннями, що їх поєднують, у статичному чи динамічному аспектах; авторизація, дешифрування, кодування, автоматичний переклад тексту [Машини... 2002]. Одним з напрямків політичної лінгвістики є з'ясування особливостей політичного дискурсу для "вирішення проблем мови та влади, мови й ідеології, мовного маніпулювання, ролі міфу в політичній комунікації” [Шейгал 2004]. Культурологічна лінгвістика зіставляє тексти/дискурси з метою з'ясування потенційних культурологічних можливостей адресата при сприйнятті (розумінні) тексту/дискурсу [Kachru 1995: 171-184].
    Актуальність даної статті полягає в описі нового підходу функціональних стилів сучасної англійської мови – прикладного вивчення стилістики англомовних текстів. Метою нашого дослідження є встановлення закономірностей використання текстів офіційно-ділового, публіцистичного й наукового стилів, залежно від практичних цілей людини, а саме, при необхідності,  реалізації нею устаткування Nokia.     
    У проведених раніше лінгвістичних дослідженнях, що носять прикладний характер, мали місце поодинокі спроби використання стилістичного інструментарію при вивченні поетики в прикладному-навчальному аспекті лінгвістики [Widdowson 1992: 230]; проводилося розмежування жанрів на політичний і комерційний при розробці методик навчання роботи зі спеціалізованими текстами [Kramsch 1995: 43-56]; при комп'ютеризації стилістики розмежовували стилі за частотою вживання слів чи фраз [Coulthard 1995: 229-234]; у лінгвістичних теоретичних дослідженнях тексти класифікувалися за функціонально-стильовими параметрами з урахуванням цілей і сфери спілкування, що відповідало основним функціонально-стилістичним різновидам мови [Бабенко 2004: 47-48]. Однак стиль як "деяка сукупність текстів, письмових і усних, що характеризуються більш-менш визначеною цільовою спрямованістю і наявністю мовних засобів (на різних рівнях), для яких типові спеціальний добір і специфічна обробка” [Разинкина 1989: 174], не розглядався комплексно в дослідженнях із прикладної лінгвістики.  На наш погляд, саме стиль є одним з тих засобів, що дозволяють оптимізувати інформацію, представлену у вигляді тексту. У цьому випадку, окремий функціональний стиль розглядається як деякий модуль, що складається з універсальних моделей текстів [Багумян 2004: 244] різних жанрів, відібраних з урахуванням їхньої цільової заданості/заданостей, мовного конструкта, коефіцієнтів погрішностей і передбачуваних результатів впливу тексту певного стилю на потенційного адресата. Це дозволить алгоритмізувати процес текстопобудови і текстосприйняття, що значно полегшить вирішення практичних завдань у різних сферах діяльності людини.  
    Необхідність розвитку даного напрямку прикладної лінгвістики викликана потребою використання різностильових текстів нелінгвістами, що працюють у сферах споживання, виробництва чи послуг. Розглянемо як приклад особливості використання різностильових англомовних текстів технічними фахівцями й економістами при реалізації продукції Nokia (продажу сотових телефонів й обладнання сотового зв'язку).
    Реалізація зазначеної продукції може вважатися успішною за умови здійснення необхідної реклами "як мистецтва сковувати розум покупця на час, достатній для того, щоб … допомогти людині придбати те, що вона хоче” [О’Коннор 1998: 186] (телефонів і/чи обладнання); надання доступного повноцінного технічного його опису й офіційного підтвердження акта "купівлі-продажу” цієї продукції. На кожнім із зазначених етапів необхідне складання різностильових текстів з визначеною цільовою заданістю, з обліком позамовних і мовних факторів. Так, починаючи з етапу рекламування, просліджується чітке розмежування текстів для покупців – користувачів телефонами і фахівців в сфері зв'язку. Для користувачів найбільш прийнятними є публіцистичні тексти, тому що завдяки своїм функціонально-мовним характеристикам [Кухаренко 2003: 118] саме цей стиль дозволяє в доступній формі зацікавити даною продукцією середньостатистичного покупця-непрофесіонала. Розглянемо як приклад наступний фрагмент реклами:
    Large parts of the world remain disconnected. There is no reason for us to accept this as inevitable or permanent.By acting responsibly, we can contribute to sustainable development and build a strong foundation for economic growth. We can make a positive difference, and we intend to do so.We aim to be a positive influence on society (CRR: 2). У даному випадку використовується прийом протиставлення (a positive difference) існуючого способу життя людей, при якому відсутній мобільний зв'язок (Large parts of the world remain disconnected), можливостям компанії Nokia, завдяки яким досягається економічний і соціальний підйом у суспільстві (economic growth; positive influence on society). За допомогою атрибутивної лексики протиставляються якісно-функціональні характеристики цих можливостей: немобільний (disconnected); неминучий (inevitable) – постійнийний розвиток (sustainable development), позитивна диференціація (positive difference).    
В описовій рекламі для фахівців за допомогою технічних термінів насамперед указується тип пропонованого обладнання і його можливі функції:
    FlexiHopper ™ Microwave Radios – fast set up of transmission links Nokia FlexiHopper ™ Microwave Radios allow transmission links to be established rapidly. These versatile radios can be set up quickly and easily to meet a variety of transmission needs, bringing cost savings and helping rapid network rollout.(NFN: 2), де  Microwave Radios - мікрохвильові радіорелейні станції. При цьому акцентується увага читача на швидку і доступну інсталяцію зазначеного обладнання Nokia (fast set up), розмаїтість його основних і додаткових функціональних можливостей (variety of transmission needs; rapid network rollout), цінові переваги (bringing cost savings).
    Іноді пряма реклама обладнання NOKIA підсилюється прихованою рекламою в публіцистичних статтях, де може представляється інформація:
а) про історію створення компанії NOKIA:  
The roots of Nokia go back to the year 1865 with the establishment of a forest industry enterprise in South-Western Finland by mining engineer Fredrik Idestam. Elsewhere, the year 1898 witnessed the foundation of Finnish Rubber Works Ltd, and in 1912 Finnish Cable Works began operations. Gradually, the ownership of these two companies and Nokia began to shift into hands of just a few owners. Finally in 1967 the three companies were merged to form Nokia Corporation (NWC: 2).
б) про факти добродійності цієї компанії:
Nokia Humanitarian Aid to Tsunami Relief Work
January 21, 2005
Company commits EUR 2.5 million to education fund for children in affected areas
Espoo, Finland - Further to Nokia's immediate initial response in the aftermath of the Asian tsunami disaster, the company has developed a longer-term recovery proposal for affected areas in India, Indonesia, Sri Lanka and Thailand, with its EUR 2.5 million education fund.
Funds will be distributed among the four countries over a five-year period and will support educational initiatives such as the reconstruction of schools and provision of educational equipment, books, supplies, scholarships and teacher training
(NHA: 2).
    Така додаткова інформація сприяє зміцненню іміджу компанії Nokia для потенційного споживача, з метою максимального його переконання у високій якості товару, що вивчається, і необхідності його придбання.
    З метою впливу на ухвалення остаточного рішення і підбору відповідної моделі телефону користувачeві, що зацікавився, пропонується текст інструкції з експлуатації телефоном. Наприклад:
Quick and easy
Thank you for choosing this Nokia phone! The following pages provide some useful tips on using your phone. More detailed information is given throughout this user’s guide.
Before using the phone
1. Insert a SIM card in the phone. Then, install and charge the
battery. See ‘Getting started’ on page 14.
2. Switch on your phone by pressing and holding . Wait until the
operator name appears on the display
(USN: 15).
    Особливістю такого науково-публіцистичного тексту є опис функцій апарата при використанні суто необхідної технічної термінології (SIM card; battery; display) і максимальній візуальній підтримці (фотографії й малюнки); структура такого тексту має ознаки офіційно-ділового стилю: максимально однозначні, послідовні команди при експлуатації телефонного апарата (insert; install and charge; switch on; wait until). Така специфіка тексту забезпечує легкодоступність експлуатації  мобільного телефону.
Для остаточного переконання в доцільності придбання рекламованого обладнання  фахівцю пропонується ознайомитися з технічним описом – науковим текстом:
The operating system is the foundation upon which everything else is built. Some operating systems provide application frameworks for adapting new user interfaces to devices. The browser component in a mobile terminal is typically built on specifications by WAP Forum and W3C. The messaging module of a terminal must support SMS, MMS, and email,and will have to support instant messaging in the future. Mobile terminals include the essential applications for daily use when they leave the factory,but they also allow the downloading of additional  applications to them. Java technology is the popular choice from the smallest phones to the larger PDAs for creating and downloading additional application (NUS: 17), де інформація представлена у виді фрейму (the operating system – terminal - the browser component ), що, з одного боку, імітує ситуацію з монтажу й експлуатації обладнання і тим самим полегшує сприйняття цієї інформації для технічного персоналу; з іншого – висвітлює функціональні характеристики обладнання (provide application frameworks for adapting new user interfaces to devices; must support SMS, MMS, and email; for creating and downloading additional application), завуальованими залишаються його недоліки (технічні збої, нестиковка обладнання і т.д.).
    Підсумок акту "купівлі-продажу” обладнання Nokia фіксується в текстах офіційно-ділового стилю різних жанрів, а саме: у гарантійному талоні – для користувача; у контракті – для фахівця, що визначається стратегіями продавців. При оформленні гарантійного талона основною метою покупця є юридичне підтвердження факту продажу; під час підписання контракту юридично встановлюється процедура доставки обладнання. Розглянемо як приклад фрагмент типового контракту:
    This agreement becomes effective upon the signature of both parties hereto. It shall remain in force and apply to purchase orders issued by the Purchaser and confirmed by the Supplier for delivery of Products within 1 (one) year from the date of the Agreement signing.
Thereafter the Agreement shall automatically be prolonged for consecutive periods of one year unless terminated by either Party by giving the other Party a written notice thereof at the latest three (3) months prior to commencement of the next one-year period
(FSA: 4).
    У контракті, як і в гарантійному талоні, дані про покупця та продавця вказуються на початку й наприкінці документа, у таких текстах діючі особи іменуються далі узагальнено як ПОКУПЕЦЬ і ПРОДАВЕЦЬ (the Purchaser and the Supplier), що дозволяє висвітлювати у гарантійному талоні місце й час продажу; у контракті – умови й терміни постачання продукції (delivery of Products within 1 (one) year; shall automatically be prolonged).
    Підсумком проведеного розгляду різностильових текстів, що висвітлюють проблему купівлі-продажу продукції Nokia, може стати модель "успішної реалізації обладнання”, де демонструється поетапне використання різностильових текстів залежно від типу покупця і виду обладнання.
    Можна припустити, що дана модель може бути використана для успішної реалізації інших видів обладнання (медичного, дослідницького, хлібопекарського, швейного і т.ін.), розходження, ймовірно, будуть тематичними, що внесе деякі корективи в основний алгоритм "КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ”.
    Таким чином, на сучасному етапі розвитку лінгвістики актуальним є розвиток прикладних лінгвістичних дисциплін, зокрема прикладної стилістики, результати дослідження якої дозволять вирішувати практичні економічні, юридичні, соціальні, технічні, освітні і т.ін. завдання.

ЛІТЕРАТУРА
Бабенко Л.Г. (2004). Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга.  
Багумян О.В. (2004). Текстова ситуація "Соціальний захист”: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі різностильових англомовних текстів): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04.
Баранов А.Н.. (2003). Введение в прикладную лингвистику.  – М.: Едиториал УРСС.
Иванов В.В. (2004). Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. – М.: Языки словянской культуры.
Карасик В.И.  (2002). Язык социального статуса. – М.: ИТДГК «Гнозис».
Кейтер Д. (1985). Компьютеры – синтезаторы речи. – М.: Мир.
Кибрик А.Е. (2002). Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфическое в языке). – М.: Едиториал УРСС.
Корпусная лигвистика 2004. – С:\prikladling\ corpling. htm
Красных В.В. (2002). Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис».
Кубрякова Е.С. (1997). Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Институт языкознания РАН.
Кухаренко В.А. (2003). Практикум з стилістики англійської мови. Підручник. – Вінниця: НОВА КНИГА.
Машины созидания 2002 – http:// ezikov.by.ru/mashines/chapter14.html-
О’Коннор Д. (1998). Введение в нейролингвистическое программирование. Как понимать людей и оказывать влияние на людей. – Челябинск: «Библиотека А.Миллера».
Плигин А.А. (2002). Руководство к курсу НЛП-Практик. – М.:КСП+.
Разинкина Н.М. (1989). Функциональная стилистика английского языка. – М.: Высшая школа.
Скребнев Ю.М. (2003). Основы стилистики английского языка. – М.:ООО "Издательство Астрель”.
Шейгал Е.И. (2004). Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис.
Brumfit C.  (1995). Teacher Professionalism and Research // Principle and Practice in Applied Linguistics. – Oxford: Univ. Press. – P. 27-41.
Coulthard M. (1995). Explorations in Applied Linguistics 3: Forensic Stylistics // Principle and Practice in Applied Linguistics. – Oxford: Univ. Press. – P. 229-234.
Gunnarsson B. (1997). The Construction of Professional Discourse. – USA: Longman A.W.
Kachru Y. (1995). Cultural Meaning and Rhetorical Styles: Toward a Framework for Contrastive Rhetoric // Principle and Practice in Applied Linguistics. – Oxford: Univ. Press. – P. 171-184.
Kramsch C. (1995). The Applied Linguist and the Foreign Language Teacher: Can They Talk to Each Other? // Principle and Practice in Applied Linguistics. – Oxford: Univ. Press. – P. 43-56.
Skehan P. (1995). Analysability, Accessibility, and Ability for Use // Principle and Practice in Applied Linguistics. – Oxford: Univ. Press. – P. 91-106.
Widdowson H. (1992). Practical Stylistics: an Approach to Poetry. – Oxford: Univ. Press.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
CRR: Corporate responsibility report 2003. – www.nokia.com
FSA: FRAME SUPPLY AGREEMENT.No.UR/0001212.SVE/Ati.12 December 2000. - www.nokia.com   
NFN: Nokia fixed network references. – www.nokia.com
NHA: Nokia humanitarian aid to tsunami relief work January 21, 2005. - www.nokia.com
NWC: Nokia welcomes change. -  www.nokia.com\nokia\nokiahistory.htm  
NUS: Nokia ultrasite support. - MobileTerminalSw_wpaper_net.pdf.www.nokia.com  
USN: User’s guide. Nokia 3210. – www.nokia.com
Категория: Мои статьи | Добавил: Helen (08.01.2010)
Просмотров: 2433 | Рейтинг: 5.0/4
 
 
Категории раздела
Мои статьи [8]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

 

Copyright MyCorp © 2020